Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym   Na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, zwanych dalej „mediatorem”, za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi. § 2. 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. § 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: 1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; 2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczają- cej 70 złotych za jedno posiedzenie; 3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych. § 4. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokoś- ci nieprzekraczającej 70 złotych. § 5. Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w § 2, oraz wydatki mediatora, o których mowa w § 3, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług. § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.2)   Wynagrodzenie mediatora –... czytaj dalej

Interdyscyplinarne Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

10 czerwca 2016 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się Interdyscyplinarne Seminarium pn. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi” organizowane przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki oraz Centrum Studiów Polarnych (KNOW).

czytaj dalej

Czym jest mediacja?

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.*
(Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r.)

ZASADY MEDIACJI

1. Dobrowolność

Decyzja o przystąpieniu do udziału w mediacji, jego kontynuowaniu oraz podpisaniu ugody zawsze należy do Stron. Zasada dobrowolności mediacji ma zastosowanie również w przypadku kierowania sprawy do mediacji przez Sąd.

2. Poufność

Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator nie może być również powoływany w roli świadka co do okoliczności, o jakich dowiedział się w trakcie mediacji. Z tego obowiązku Mediatora mogą zwolnić jedynie same Strony. Zasada poufności mediacji obowiązuje również w stosunku do samych Stron mediacji. Strony nie mogą powoływać się na to, czego dowiedziały się podczas mediacji.

3. Bezstronność

Mediator nie jest stronniczy i nie przychyla się do racji żadnej ze Stron. Jego zadaniem jest utrzymanie równowagi pomiędzy Stronami, tak aby umożliwić wypracowanie rozwiązania, które będzie w pełni odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich uczestników mediacji.

4. Neutralność

Rolą Mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających szczerej i konstruktywnej rozmowie. Mediator nie narzuca swoich rozwiązań a jedynie wspiera swobodną wymianę poglądów, precyzuje wypowiedzi i pomaga wypracować rozwiązanie, które będzie odzwierciedleniem faktycznej woli stron. Nie ma on interesu w przyjęciu przez Strony jakichkolwiek postanowień ugodowych.

ZALETY MEDIACJI

Korzyści płynące z mediacji różnią się w zależności od rodzaju mediacji (mediacji cywilnej, gospodarczej, rodzinnej czy karnej). Można jednak wskazać pewne uniwersalne zalety mediacji.


1. Realny wpływ Stron mediacji na treść ugody

Mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, daje możliwość elastycznego kształtowania swojej sytuacji przez Strony.

2. Szybkość mediacji

Postępowanie mediacyjne, dzięki swojej elastyczności jest zdecydowanie krótsze niż postępowanie sądowe. Długość mediacji uzależniona jest wyłącznie od woli i zaangażowania Stron. W naszym Ośrodku mediacje prowadzone są zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych co znacznie ułatwia ustalenie dogodnego terminu mediacji.

3. Oszczędność kosztów

Koszty mediacji są zazwyczaj dużo niższe niż koszty postępowania sądowego. Zaletą mediacji jest to, że o wysokości opłaty mediacyjnej dowiadujemy się przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego, a więc w jej trakcie nie zostaniemy zaskoczeni dodatkowymi kosztami. Dodatkowym atutem jest to, że zawarcie ugody w toku postępowania sądowego  powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu.

4. Mediacja umożliwia utrzymanie relacji łączących Strony

Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy Strony łączą trwałe relacje (np. rodzinne). W przypadku mediacji cywilnych lub gospodarczych, mediacja jest szansą na utrzymanie lub wznowienie kontaktów biznesowych pomiędzy skonfliktowanymi Stronami.

5. Poufność mediacji

Przebieg mediacji, uzgodnienia, propozycje ugodowe oraz wszelkie informacje związane z mediacją są objęte tajemnicą.  Mediator musi zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Jedynie Strony mają możliwość zwolnienia go z tego obowiązku.

6. Odformalizowany charakter mediacji

Strony mogą swobodnie dostosowywać przebieg mediacji do swoich potrzeb, co nigdy nie będzie osiągalne przy postępowaniu sądowym. Mediacja umożliwia nieskrepowaną wymianę poglądów, a przede wszystkim elastyczne wypracowanie propozycji ugodowych. Postępowanie mediacyjne umożliwia tworzenie rozwiązań, które w pełni wyrażą wolę Stron.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji — projekt pilotażowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl