IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu.

W dniu 18 maja 2016 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, odbył się IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu zorganizowany przez Instytut Allerhanda. W ramach Kongresu odbyły się trzy panele tematyczne: PANEL 1. Online Dispute Resolution (ODR) Moderator : dr Karolina Mania (Uniwersytet Jagielloński), Dyskutanci: adw. dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski), dr Grzegorz Frączek (Uniwersytet Śląski), r.pr. Magdalena Jabczuga – Kurek (Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej) PANEL 2. Mediacja a dobre praktyki korporacyjne Moderator: dr Ewa Maleszyk (Kancelaria Radcy Prawnego) Dyskutanci: Iwona Torzewska (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), r.pr. dr Dominik Wolski (Jeronimo Martins Polska), dr Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski), adw. Roman Rewald (Centrum Mediacji Lewiatana) PANEL 3. Reforma prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej A.D. 2016 – panel refleksyjny na kanwie praktycznego funkcjonowania nowych uregulowań. Moderator: adw. Kamil Zawicki (Instytut Allerhanda, Kubas Kos Gałkowski) Dyskutanci: r.pr. Paweł Lewandowski (Domański Zakrzewski Palinka), sędzia Anna Korwin- Piotrowska (Sąd Okręgowy w Opolu), sędzia Joanna Sauter-Kunach (Ministerstwo Rozwoju), r.pr dr Marcin Asłanowicz (Wolf Theiss), adw. Paweł Samborski (White&Case) Fotorelacja z IV Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu: http://kongresy.allerhand.pl/kongressporowsadowych/2016/05/20/galeria-zdjec/ fot. Instytut Allerhanda (również fot. tytułowa)... czytaj dalej

#mediUJ! – Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny

Ośrodek Mediacji „Facultas Iuridica” zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie mediacyjno-negocjacyjnym #mediUJ! Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs jest projektem skierowanym do studentów wydziałów prawa wszystkich lat, uczelni wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce. Celem konkursu jest promowanie idei mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (efektywniejszej, szybszej i tańszej od drogi sądowej) oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Konkurs ma formę turnieju zespołowego – każda drużyna składać się będzie z trzech osób, z których jedna wcieli się w mediatora, natomiast dwie pozostałe w role osób mediujących. Ich zadanie polegać będzie na negocjowaniu korzystnych dla siebie warunków porozumienia. Na konkurs „mediUJ!” składają się dwa etapy – pisemny i ustny. W trakcie obu z nich uczestnicy zmierzą się z Kazusem z zakresu prawa cywilnego. Na etapie pisemnym zadaniem drużyn będzie stworzenie hipotetycznego orzeczenia oraz propozycji ugody zawartej przed mediatorem. Etap ustny polegać będzie na symulacji mediacji w przedmiotowej sprawie, w której uczestnicy wcielą się w przedstawicieli stron i mediatorów. Więcej szczegółów znajdą Państwo klikając w poniższy link:... czytaj dalej

Czym jest mediacja?

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.*
(Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r.)

ZASADY MEDIACJI

1. Dobrowolność

Decyzja o przystąpieniu do udziału w mediacji, jego kontynuowaniu oraz podpisaniu ugody zawsze należy do Stron. Zasada dobrowolności mediacji ma zastosowanie również w przypadku kierowania sprawy do mediacji przez Sąd.

2. Poufność

Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z prowadzeniem mediacji. Mediator nie może być również powoływany w roli świadka co do okoliczności, o jakich dowiedział się w trakcie mediacji. Z tego obowiązku Mediatora mogą zwolnić jedynie same Strony. Zasada poufności mediacji obowiązuje również w stosunku do samych Stron mediacji. Strony nie mogą powoływać się na to, czego dowiedziały się podczas mediacji.

3. Bezstronność

Mediator nie jest stronniczy i nie przychyla się do racji żadnej ze Stron. Jego zadaniem jest utrzymanie równowagi pomiędzy Stronami, tak aby umożliwić wypracowanie rozwiązania, które będzie w pełni odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich uczestników mediacji.

4. Neutralność

Rolą Mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających szczerej i konstruktywnej rozmowie. Mediator nie narzuca swoich rozwiązań a jedynie wspiera swobodną wymianę poglądów, precyzuje wypowiedzi i pomaga wypracować rozwiązanie, które będzie odzwierciedleniem faktycznej woli stron. Nie ma on interesu w przyjęciu przez Strony jakichkolwiek postanowień ugodowych.

ZALETY MEDIACJI

Korzyści płynące z mediacji różnią się w zależności od rodzaju mediacji (mediacji cywilnej, gospodarczej, rodzinnej czy karnej). Można jednak wskazać pewne uniwersalne zalety mediacji.


1. Realny wpływ Stron mediacji na treść ugody

Mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, daje możliwość elastycznego kształtowania swojej sytuacji przez Strony.

2. Szybkość mediacji

Postępowanie mediacyjne, dzięki swojej elastyczności jest zdecydowanie krótsze niż postępowanie sądowe. Długość mediacji uzależniona jest wyłącznie od woli i zaangażowania Stron. W naszym Ośrodku mediacje prowadzone są zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych co znacznie ułatwia ustalenie dogodnego terminu mediacji.

3. Oszczędność kosztów

Koszty mediacji są zazwyczaj dużo niższe niż koszty postępowania sądowego. Zaletą mediacji jest to, że o wysokości opłaty mediacyjnej dowiadujemy się przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego, a więc w jej trakcie nie zostaniemy zaskoczeni dodatkowymi kosztami. Dodatkowym atutem jest to, że zawarcie ugody w toku postępowania sądowego  powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu.

4. Mediacja umożliwia utrzymanie relacji łączących Strony

Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy Strony łączą trwałe relacje (np. rodzinne). W przypadku mediacji cywilnych lub gospodarczych, mediacja jest szansą na utrzymanie lub wznowienie kontaktów biznesowych pomiędzy skonfliktowanymi Stronami.

5. Poufność mediacji

Przebieg mediacji, uzgodnienia, propozycje ugodowe oraz wszelkie informacje związane z mediacją są objęte tajemnicą.  Mediator musi zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Jedynie Strony mają możliwość zwolnienia go z tego obowiązku.

6. Odformalizowany charakter mediacji

Strony mogą swobodnie dostosowywać przebieg mediacji do swoich potrzeb, co nigdy nie będzie osiągalne przy postępowaniu sądowym. Mediacja umożliwia nieskrepowaną wymianę poglądów, a przede wszystkim elastyczne wypracowanie propozycji ugodowych. Postępowanie mediacyjne umożliwia tworzenie rozwiązań, które w pełni wyrażą wolę Stron.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji — projekt pilotażowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl